Opening

לא צריך להוכיח

לא צריך להוכיח

כמו במציאות המובאת בגמרא ביבמות, אין מצווה להוכיח במציאות החברתית בישראל כיום.
מכיוון שהקיטוב הציבורי כל כך גדול ממילא אין מי שישמע לתוכחה, יפנים וישנה את דרכיו הקלוקלות, ומילות תוכחה רק ילבו שנאה.

מצווה להוכיח

מצווה להוכיח

כמו שאמר הרמב”ם:  צריך להוכיח עד שהחוטא יכה אותו ויאמר “איני שומע”
יש מצוה להוכיח. מצוות התוכחה מורכבת ולכן יש להתייחס לכל מקרה לגופו, אבל וודאי שבאופן כללי צריך להוכיח במקרה שראית מקרה עוולה גם עם הסיכוי לשינוי דרך אינו גבוהה.

Summary 

הדיון סביב התבטאות סגן הרמטכל בערב יום השואה – עסק [בצדק] בגופם של דברים: כלומר האם יש מקום להשוואה כלשהיא בין התהתליכם של שנות השלושים באירופה לתהליכים אצלנו .

 

אבל רצינו דווקא לחדד סוגיה שהיא בלתי תלויה במקרה הפרטי של גולן והיא : שאלת התוכחה בימינו .

 

לו יצוייר שדעתו של גולן צודקת – האם היה נכון שיבטא אותה ? להמשך קריאה>