להתחברות

מצווה שלא להוכיח? | מקורות

סיכום סוגייה

הדיון סביב התבטאות סגן הרמטכל בערב יום השואה – עסק [בצדק] בגופם של דברים:
כלומר האם יש מקום להשוואה כלשהיא בין התהתליכם של שנות השלושים באירופה לתהליכים אצלנו .

אבל רצינו דווקא לחדד סוגיה שהיא בלתי תלויה במקרה הפרטי של גולן והיא : שאלת התוכחה בימינו .

לו יצוייר שדעתו של גולן צודקת – האם היה נכון שיבטא אותה ? האם לא על תוכחה שכזו קבעו חזל:

בספרי דברים (שם פיסקא א, מהדורת פינקלשטיין):

'דבר אחר אל כל ישראל', מלמד שהיו כולם בעלי תוכחה ויכולים לעמוד בתוכחות.
אמר רבי טרפון: העבודה! אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח.
אמר רבי אלעזר בן עזריה: העבודה! אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחות.
אמר רבי עקיבא העבודה! אם יש בדור הזה שיודע היאך מוכיח!

האם לאור זאת , מרבית התוכחות של אישים מימין ומשמאל – שברור שמשכנעים את המשוכנעים ומקוממים את המתנגדים הם תוכחה פסולה ?

מקורות אחרונים

Avatar

חובת ההוכחה !

ערכין דף ט"ז ע"ב

Avatar

מצוות התוכחה בימינו

הרב יואל עמיטל ישיבת ההסדר אורות שאול רעננה