Login

הדרישה למקוריות | Resources

Jewish Sources (2)

ועשית הישר והטוב

הרמב"ן על דברים ו' פסוק י"ח
Continue

הזכורין לשבח ולגנאי

משנה - יומא ג', י'-יא'
Continue

תלמוד ומפרשיו (8)

אחרונים (1)

הצורך ביצירת תקנות בדורינו

הרב יצחק הלוי הרצוג - 'תחוקה לישראל', כרך ב' עמוד 72
Continue

אגדה ומחשבה (0)

No Sources

ספרי הלכה (9)

קניין-רק בדבר מוחשי

שו"ע חו"מ פוסק בסימן רי"ב סעיפים א-ב
Continue

הרב עובדיה יוסף: על הקלטת קסטות לצורך עצמו

הרב עובדיה יוסף, על הקלטת קסטות והעתקת תוכנות מחשב
Continue

זכויות יוצרים-סוגיא הלכתית

שרת שרגא המאיר להרה׳׳ג ר׳ שרגא פייוויש שליט׳׳א
Continue

אין קניין בדבר שאין בו ממש

רמב"ם בהלכ' מכירה פרקים כב,יג-יד
Continue

ההלכה חזקה מדינא דמלעכותא

פסיקת הש"ך חו"מ ע"ג, ס"ק לט
Continue

קניין לזמן מוגבל

רמב״ם הלכות קניין פרק י״א הלכה י׳
Continue

מצוות בני נח – דינין

רמב"ם, משנה תורה, הלכות מלכים, פרק ט, הלכה יד
Continue

שו"ת (9)

גניבת מים מתוקים

דברי מלכיאל ח״ג סי׳ קנ״ז
Continue

הדפסת עמודים מספר

שו״ת שבט הלוי ח״ד סי׳ ר׳׳ב
Continue

זכויות יוצרים-מנימוסי אומות העולם

הרב שמואל דוד מונק, שו"ת פאת שדך, סי' קנ"ח; מצוטט אצל רקובר (לעיל הערה 1), עמ' 91.
Continue

אסור להעתיק ללא רשות

הנציב: שו"ת שואל ומשיב, ח"א, סי' מ"ד
Continue

זכויות יוצרים-רק מדין מלכות

שו"ת בית יצחק יו"ר סי' עה אות ד
Continue

השגת גבול

חתם סופר ז"ל חו"מ סי' עט
Continue

שו”ת חתם סופר

חלק ה, סימן מא (חושן משפט)
Continue

תשובות הרמ”א

שו"ת הרמ"א סימן י'
Continue

Contemporary Sources (12)

הזבל שלך, הרווח של המתחרים

העובד הנאמן עובד אצל המתחרים, בעציץ מותקן מיקרופון, משאית הזבל עוברת בתחנה נוספת לפני המזבלה, על המחשב מגן האנטי-ירוס המיתון והתחרות המתגברת בעקבותיו, מוביל יותר ויותר חברות להשתמש בריגול תעשייתי
Continue

הרב עובדיה יוסף: על הקלטת קסטות לצורך עצמו

הרב עובדיה יוסף, על הקלטת קסטות והעתקת תוכנות מחשב
Continue

מנהג אומנים

הרב עזרא בצרי ('זכות יוצרים', תחומין ו' (תשמ"ה), עמ' 181
Continue

בין חובה הלכתית לחובה כלפי שמיא

הרב שרלו : יש להבחין בין חובה משפטית הלכתית לבין חובתו של אדם כלפי הקב"ה
Continue

גניבת דעת וקניין רוחני

הרב ד"ר מיכאל אברהם
Continue

דינא דגרמי | הרב ליכטנשטיין

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין, דינא דגרמי, אלון שבות תש"ס, עמ' 200.
Continue

האם מוסד תורני מחויב לשלם לעובדיו?

מקרה בוחן שהעלה הרב יואל בן נון
Continue

ספסל ברשות הרבים

מקרה בוחן שהעלה יוסי צוריה
Continue

How the Internet of Things Limits Consumer Choice

A recent dustup over smart light bulbs illuminates a larger problem
Continue

הלכה , מצות בני נח , ודין המלכות

סוגיות קנין רוחני : הר' יואל בן נון
Continue

Classical Sources (2)

How the Internet of Things Limits Consumer Choice

A recent dustup over smart light bulbs illuminates a larger problem
Continue

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק
Continue

Legal Sources (2)

מהו קניין רוחני

קניין רוחני וזכויות יוצרים בחוק הישראלי
Continue

Academic Sources (0)

No Sources

Databases (6)

מבוא לקניין רוחני

מהו הבסיס לדיון הלכתי בסוגיית קניין רוחני?
Continue

תקציר הדיון המקדים

מובא כאן התקציר המלא של סוגיית הדיון המקדים
Continue

האם מוסד תורני מחויב לשלם לעובדיו?

מקרה בוחן שהעלה הרב יואל בן נון
Continue

ספסל ברשות הרבים

מקרה בוחן שהעלה יוסי צוריה
Continue

מהו קניין רוחני

קניין רוחני וזכויות יוצרים בחוק הישראלי
Continue

News and Popular Culture (1)

הזבל שלך, הרווח של המתחרים

העובד הנאמן עובד אצל המתחרים, בעציץ מותקן מיקרופון, משאית הזבל עוברת בתחנה נוספת לפני המזבלה, על המחשב מגן האנטי-ירוס המיתון והתחרות המתגברת בעקבותיו, מוביל יותר ויותר חברות להשתמש בריגול תעשייתי
Continue