להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

מנהג אומנים

"יש לזה גדר מנהג אומנים כשתקנו ביניהם דבר…

כיוון שנהגו כיום כל סוחרי הספרים בסדר מסוים,

ונעשה הדבר למנהג קבוע וברור,

אסור לעבור על מנהג זה לכולי עלמא"   

 הרב עזרא בצרי ('זכות יוצרים', תחומין ו' (תשמ"ה), עמ' 181).

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק