Login

הדרישה למקוריות | Resources

הרב עובדיה יוסף: על הקלטת קסטות לצורך עצמו

וכן כתב מרן הראשל״צ עובדיה יוסף שליט״א

במכתב שמותר להקליט מקסטות לצורך עצמו

אעפ״י שכתוב בהם כל הזכויות שמורות

וכ׳׳ש מקסטות שבשירים או מהרדיו וכירב אך לא נימק טעמו.

אך לפי מה שנת׳ לעיל דיש בכח אדם לאסור את שלו

וכל שמכר בתנאי הוי דבר שבממון שתנאו קיים.

אלא אם מצלמים דף או שיר מן השירים שבקלטת

כיון שהוא לא במתכונתו איכא למימר דעל דבר כזה לא קפדי.

אולם בתוכנות מחשב שהם כותבים בהדיא שאינם מוכרים את התוכנות

אלא רק נותנים רשות שימוש דאסור להעתיקן ללא כל ספק ואפי׳ חלק ממנו.

 

 

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק