מצווה שלא להוכיח? | Resources

חובת ההוכחה !

גמרא ערכין_862x1024

Avatar

חובת ההוכחה !

ערכין דף ט"ז ע"ב

Avatar

מצוות התוכחה בימינו

הרב יואל עמיטל ישיבת ההסדר אורות שאול רעננה