להתחברות

פתיחה לקניין רוחני | מקורות

קניין לזמן מוגבל

״מי שהקנה לחברו, והתנה עליו על מנת שתיתן מקח זה או תמכרנו לפלוני-
אם מכרו או נתנו לאותו פלוני, קנה;
ואם לא קיים התנאי ומכרו לאחר, או שלא מכרו ולא נתנו בזמן שקבע לו–לא קנה.

וכן המוכר או הלוקח שהתנה שיחזיר לו המקח בזמן פלוני, או כשייתן לו המעות–הרי הממכר קיים, ויחזיר כשהתנה״

רמב״ם הלכות קניין פרק י״א הלכה י׳

מקורות אחרונים

Avatar

הנותן דינר לעני

בבא מציעא ע"ח:

Avatar

הנותן דינר לעני

בבא מציעא ע"ח: