להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

מצוות בני נח – דינין

[יד] וכיצד הן מצווין על הדינים:
חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך,
לדון בשש מצוות אלו, ולהזהיר את העם;
ובן נוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו,
ייהרג בסיף.

כיצד: אחד העובד עבודה זרה,
או שבירך את השם,
או ששפך דם,
או שבעל אחת משש עריות שלהם,
או שגזל אפילו פחות משווה פרוטה,
או שאכל כל שהוא מאבר מן החי או בשר מן החי,
או שראה אחד שעבר על אחת מאלו ולא דנו והרגו–הרי זה ייהרג בסיף.

ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה-
שהרי שכם גזל, והם ראו, וידעו, ולא דנוהו.
ובן נוח נהרג בעד אחד, ובדיין אחד, בלא התראה, ועל פי קרובים;
אבל לא בעדות אישה, ולא תדון אישה להם.

מקורות אחרונים באתר

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק