להתחברות

מקורות

לשנות בדבר השלום

וא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון:

מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר: אביך צוה וגו'

כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו'.

ר' נתן אומר: מצוה, שנאמר: ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאולו הרגני וגו'.

דבי רבי ישמעאל תנא: גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו,

דמעיקרא כתיב: ואדוני זקן, ולבסוף כתיב: ואני זקנתי.

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סה עמוד ב

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר