להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

זכויות יוצרים-רק מדין מלכות

בשו"ת בית יצחק יו"ר סי' עה אות ד כתב על דבריו,

וז"ל : דאף שהתורה דיליה, מ"מ כיון שנתן ללמוד או מכר ספריו, 

ודאי בעין יפה נתן כדאמרינן בנדרים משה רבנו נהג בה טובת עין ונתנה לישראל וכו' 

ומה"ט לוקחים הסכמה וגוזרים שלא ידפיסו כמתכונתו בלי רשותו וכו', 

דזה אינו דהתורה נאמר בה מה אני בחינם אף אתם בחינם, 

ואין התורה קרדום לחתוך בה.וגם בכלי מלאכות גם אין לו רשיון מהמלכות

ששייך לו הזכות לעולם לא אדע איסור שאחר לא יעשה כמתכונתו.

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק