להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

זכויות יוצרים-סוגיא הלכתית

וכן כתב בשרת שרגא המאיר להרה׳׳ג ר׳ שרגא פייוויש שליט׳׳א

דאם המו״ל אוסר הספר לצלם למה יהיה מותר לצלמו אפי׳ לעצמו בלי רשות

המרל הרי הוא שלו ולמה לא יהיה לו כח לאסור את שלו לאחרים

אם כל יחיד יבוא לצלם הספר למי ימכור אותם

ובמקום שאסור מצד דינא דמלכותא אז גם הב׳׳י מודה

שגם בספרי קודש של תורה אסור דכל שהוא תקנה לטובת המחברים

ובפרט בציורים שזה אינו תורה. וה׳׳ה דאסור להעתיק קסטה של טײפ עיי״ש

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק