להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

היורד לאמנות חברו

אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקי ריחיא

ואתא בר מבואה חבריה וקמוקי גביה דינא הוא דמעכב עילויה

דא"ל קא פסקת ליה לחיותי לימא מסייע ליה

מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג

וכמה אמר רבה בר רב הונא עד פרסה שאני דגים דיהבי סייארא

א"ל רבינא לרבא לימא רב הונא דאמר כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר

לא יחלק חנוני קליות ואגוזין לתינוקות מפני שמרגילן אצלו וחכמים

מתירין אפי' תימא רבנן עד כאן לא פליגי

רבנן עליה דרבי יהודה התם

אלא דאמר ליה אנא קמפלגינא אמגוזי את פלוג שיוסקי

אבל הכא אפילו רבנן מודו דא"ל קא פסקת ליה לחיותי

בבא בתרא כ״א עמוד ב׳

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק