להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

הדפסת עמודים מספר

ובשו״ת שבט הלוי ח״ד סי׳ ר׳׳ב

נשאל בבי״ס שמלמדים יהדות ומלמדים מכמה ספרים

ואין לכל הבנות כל אלה הספרים ומצלמים

מאמר אחד מספר פלוני ומאמר אחר מספר אחר

אם לא הוי נכנס באומנות חבירו ראם לא יצלמו יהיו מוכרחים לקנות את הספרים.

והעלה להתיר דכיון דאין מדפיסים לרבים ואע׳׳פ שעי׳׳ז נמנע הריוח מהמדפיס

במה שאין כל תלמיד קונה כל הספרים הנה זה רק

מניעת הרווחה ולא יורד לאומנותו של חבירו

ובפרט שמצלמים רק עלים בודדים לא בצורת

ספר כלל. וכמובן דאין להפין הקונטרסים רק במסגרת פנים בביה״ס עיי״ש

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק