להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

דינא דמלכותא

מוכח שדינא דמלכותא אינו מועיל בשאלות של איסור והיתר, אלא רק בשאלות ממוניות.

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק