להתחברות

הדרישה למקוריות | מקורות

אסור להעתיק ללא רשות

"דזה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה שדבריו מתקבלים ע"פ תבל,
פשיטא שיש לו זכות בזה לעולם.
והרי בלא"ה  אם מדפיסים או מחדשים איזה מלאכה,
אינו רשאי אחר לעשות בלא רשותו.

והרי נודע שר' אברם יעקב מהרובשוב שעשה החשבון במאשין,
כל ימיו קיבל שכרו מהקיר"ה בווארשא;
ולא יהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטילה שלהם?!
וזה דבר שהשכל מכחישו.
ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ולב"כ זכות"

(שואל ומשיב, מהדו"ק, ח"א, סי' מ"ד).

מקורות אחרונים

Avatar

דרישת המקוריות בזכויות יוצרים

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית: מיכאל ד' בירנהק