להתחברות

ממציא שלא טרח | מקורות

אין קניין בדבר שאין בו ממש

הלכה יג
אין אדם מקנה לא במכר ולא במתנה אלא דבר שיש בו ממש
אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה.

הלכה יד
כיצד , אין אדם מקנה ריח התפוח הזה או טעם הדבש הזה או עין הבדולח הזה
וכן כל כיוצא בזה
לפיכך המקנה לחבירו אכילת פירות דקל זה או דירת בית זה
לא קנה עד שיקנה לו גוף הבית לדור בו וגוף האילן לאכול פירותיו
כמו שיתבאר.

רמב"ם בהלכ' מכירה פרקים כב,יג-יד

מקורות אחרונים

Avatar

אין קניין בדבר שאין בו ממש

רמב"ם בהלכ' מכירה פרקים כב,יג-יד