Opening

ישעיהו ליבוביץ

ישעיהו ליבוביץ

האדם הדתי אינו יכול להיות אדם מוסרי. הבחירה בדת, מחייבת קיום מצוות בלבד, ללא קשר לעולם המוסר האניברסאלי. לחצו כאן

הרב סולוביצ׳יק

הרב סולוביצ׳יק

התורה מוליכה את דרכו של איש הדת ומסייעת לו בקביעת חוקי מוסר אוניברסאלים. לחצו כאן

אבי שגיא

אבי שגיא

ההלכה כיום, מושפעת ונפסקת על פי אמות מידה וערכים מוסריים אנושיים. לחצו כאן

Summary 

הסוגיא טרם החלה