Opening

עבודה אינה זכות

עבודה אינה זכות

עבודה ככלל זו לא “זכות” של אדם.  לכן אין בכלל שאלה מוסרית במקרה זה

אין איסור מוסרי לפתח טכנולוגיה כזו

אין איסור מוסרי לפתח טכנולוגיה כזו

התוצאה היא באמת שלילית, אך מכיוון שהיא בלתי נמנעת – אין איסור ליחיד או לחברה להשתתף במאמץ כזה

זה לא ראוי מבחינה מוסרית

זה לא ראוי מבחינה מוסרית

באמת, ראוי לאדם ו/או חברה מוסרית לא להשתתף במאמץ כזה

 

 

Summary 

הסוגיה בתחילתה ואין סיכום דברים