להתחברות

צריכת בשר מגידול תעשיתי | מקורות

מקרא ומפרשיו (3)

וירדו בדגת הים

רד"ק בראשית פרק א', פסוק כ''ו.
המשך

תלמוד ומפרשיו (4)

משנה שקלים, פרק א'

משנה מסכת שקלים, פרק א', משניות א'-ב'.
המשך

כלאי זרעים

משנה מסכת כלאים, פרק ח', משנה א'.
המשך

בדיקת טריפות

רש"י מסכת חולין, דף י''ב, עמוד א', ד"ה פסח
המשך

טרפה- נבלה

מורה נבוכים חלק ג', פרק מ''ח.
המשך

אחרונים (0)

אין מקורות

אגדה ומחשבה (0)

אין מקורות

ספרי הלכה (1)

קוץ בוושט – שו"ע

שו"ע יורה דעה' סימן ל"ג.
המשך

שו"ת (6)

כלאים- הרבעת בהמה – דרישה

דרישה על הטור-יורה דיעה. סימן רצז
המשך

פיטום בהמות

שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד' סימן י' אות צב
המשך

טרפה- תחלת נבלה היא

שו"ת הצמח צדק > יורה דעה > סימן א > ה
המשך

שמירת כשרות- לשם הבריאות?

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג
המשך

מיעוט המצוי

שו"ת שבט הלוי, חלק ד', סימן פ''א.
המשך

הימום הבהמות ע"י חשמול

שו"ת שרידי אש חלק ב סימן ד - פרק ג עמוד עו
המשך

חכמת העולם (0)

אין מקורות

מקורות משפטיים (0)

אין מקורות

מידע ונתונים (0)

אין מקורות